Regulamin koncertu Szalom na Szerokiej

Regulamin Koncertu „Szalom na Szerokiej” 29.06.2019 Kraków, ul. Szeroka

 

1. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  wydarzeniem.

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy robią to na własną odpowiedzialność.

3. Osoby małoletnie przebywają na imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

4. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

5. Na terenie imprezy zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

6. Na teren imprezy zabroniony jest wjazd na rowerach oraz wprowadzanie wózków dziecięcych

7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabrania się również wnoszenia przedmiotów zakwalifikowanych jako niebezpieczne przez służby porządkowe organizatora imprezy. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowania przedmiotów na czas przebywania uczestnika na terenie imprezy.

8. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.

9. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów.

10. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.

11. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 7 regulaminu.

12. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 7 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 11 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

13. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

14. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

15. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących punktu medycznego, toalet itp. udziela służba informacyjna organizatora.

16. Widzowie zobowiązani są podporządkować się poleceniom służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.

17. Kto nie stosuje się do regulaminu oraz przepisów prawa podlega karze zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

18. Regulamin dostępny również na stronie www.jewishfestival.pl, w kasie FKŻ, ul. Józefa 36 oraz u Organizatorów podczas koncertu

Zapisz się do newslettera


Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach marketingowych i handlowych. <!--br--> Oświadczam, że zostałem/am poinformowana, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), ul. Józefa 36. <!--br--> Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. <!--br--> Zostałem poinformowany o możliwości wycofania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także o tym, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).*
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), ul. Józefa 36. Oświadczam, że dane podałem dobrowolnie i zastrzegam sobie prawo dostępu do udostępnionych przez mnie treści, ich poprawiania oraz usuwania

loader