REGULAMIN SPRZEDAŻY I PRZEDSPRZEDAŻY BILETÓW NA WYDARZENIA PODCZAS FESTIWALU KULTURY ŻYDOWSKIEJ W KRAKOWIE

regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia poza FKŻ znajduje się poniżej

1. Organizatorem sprzedaży biletów i sprzedawcą jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 36.

2. Ceny biletów zamieszczone są na stronie www.jewishfestival.pl, podane ceny zawierają podatek VAT.

3. Ilość biletów na wydarzenia jest ograniczona, dlatego też Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania biletów lub wstrzymania sprzedaży biletów w przypadku, gdy wszystkie bilety na dane wydarzenie zostaną już wyprzedane. Ograniczenie ilości biletów dotyczy przede wszystkim warsztatów, zwiedzań oraz koncertów w Chederze.

4. Przedsprzedaż internetowa dotyczy jedynie biletów na koncerty festiwalowe i karnetów na koncerty festiwalowe, których organizatorem jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej. Przedsprzedażą nie są objęte wydarzenia w Żydowskim Muzeum Galicja ani w JCC Kraków.

5. Przedsprzedaż i sprzedaż internetowa biletów na koncerty i karnetów koncertowych rozpocznie się i zakończy w terminach określonych w osobnej informacji zamieszczonej na stronie jewishfestival.pl

6. Kasa festiwalowa będzie czynna w okresie i w godzinach wskazanych na stronie jewishfestival.pl

7. Stowarzyszenie nie przyjmuje zwrotów biletów, dlatego też prosimy o przemyślane zakupy.

8. Możliwe metody płatności: przy zakupie przez internet: przelew internetowy w systemie PayU, płatność kartą kredytową lub płatniczą w systemie PayU, bezpośredni przelew na konto Stowarzyszenia, płatność poprzez inne mechanizmy oferowane przez naszych partnerów (biletyna.pl) oraz płatność gotówką w kasie FKŻ.

9. Bilet może być przez kupującego wydrukowany z dostarczonego przez Stowarzyszenie pliku pdf, przesłany na e-mail lub w inny sposób na urządzenie mobilne w formacie pdf lub zamówiony do odbioru w kasie FKŻ.

10. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione bilety konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Stowarzyszenia podczas składania zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres: office@jewishfestival.pl i podanie niezbędnych danych: pełna nazwa, szczegółowy adres oraz numer NIP.

11. Bilety ulgowe przysługują: uczniom szkół podstawowych, licealistom, studentom do 26. roku życia, emerytom i rencistom. Do zakupu biletu ulgowego upoważnia legitymacja potwierdzająca uprawnienie do ulgi.

12. Bilety na zwiedzania i warsztaty prosimy kupować w Kasie festiwalowej z wyprzedzeniem – nie będzie możliwości zakupu biletu przy wejściu na warsztat lub w miejscu rozpoczęcia zwiedzania. Przepraszamy za tę niedogodność, spowodowaną koniecznością rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

13. W synagodze Tempel oraz w pozostałych obiektach festiwalowych miejsca nie są numerowane. Festiwal nie dokonuje rezerwacji miejsc, za wyjątkiem sekcji VIP oraz sekcji dla osób niepełnosprawnych oraz mediów w synagodze Tempel i innych obiektach festiwalowych.

14. Rezerwowane miejsce w sekcji VIP przysługuje również osobom, które zakupiły Bilet Specjalny.

15. W przypadku odwołania, zmiany daty lub miejsca odbywania się Wydarzenia objętego biletem lub karnetem Organizator zwraca Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet lub kwotę proporcjonalną do ceny biletu na odwołane wydarzenie w stosunku do ceny karnetu na dane wydarzenie, pod warunkiem zwrotu biletu lub karnetu przez Nabywcę w terminie do 14 dni od planowanego terminu realizacji Wydarzenia. Zwrot następuje poprzez złożenie w siedzibie Organizatora oryginalnego, niewykorzystanego biletu lub karnetu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT stanowiącymi dowód zakupu oraz własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wskazującym powód dokonania zwrotu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

17. Osoba nabywająca bilet lub karnet oświadcza, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.).

19. Bilety zakupione u innych operatorów podlegają zwrotowi jedynie na warunkach danego operatora i zgodnie z jego procedurami. Biletów nie zakupionych lub nie opłaconych w kasie Stowarzyszenia nie można zwrócić, ani wymienić w kasie FKŻ. W przypadku konieczności zwrotu prosimy o kontakt bezpośrednio ze sprzedającym bilet.

20. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie do biura Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej drogą elektroniczną (bilety@jewishfestival.pl) lub telefonicznie (+48 12 431 15 17) w terminie 7 dni od planowanego terminu wydarzenia, na które bilet podlega reklamacji, z zastrzeżeniem punktów 17 i 18 powyżej.

21. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Stowarzyszenie.

22. Nie wydajemy duplikatów zagubionych biletów lub karnetów, szczególnie tych zakupionych poprzez systemy sprzedaży inne, niż ten umieszczony na stronie wwww.jewishfestival.pl

23. Dokonanie zakupu biletów na stronie internetowej www.jewishfestival.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych podczas transakcji danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon). Baza danych jest zarejestrowana w GIODO i podlega procedurom określonym w regulaminach Stowarzyszenia, dostępnych na życzenie.

24. Dane osobowe zebrane podczas procesu zakupu mogą być przekazywane partnerom Stowarzyszenia, w tym firmie obsługującej płatności elektroniczne PayU. Przetwarzanie danych przez firmę PayU przebiega na zasadzie wewnętrznych regulaminów i procedur firmy PayU.

25. Podczas sprzedaży biletów Stowarzyszenie proponuje promocje, których szczegóły i regulaminy opisane są w osobnej informacji na stronie jewishfestival.pl

26. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ogłaszania i przeprowadzania innych promocji, których zasady będą regulowane odrębnymi regulaminami.

27. Kupujący bilety na koncerty festiwalowe jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów koncertów w danych obiektach, które zostaną zamieszczone na stronie www.jewishfestival.pl, szczególnie w zakresie procedur bezpieczeństwa.

28. Podczas organizacji wydarzeń, na które sprzedawane są bilety, Stowarzyszenie podlega ogólnym przepisom prawa dotyczącym organizowania i przeprowadzania wydarzeń publicznych i mają one zastosowanie w przypadku sytuacji spornych pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

29. Osoby wpuszczające na wydarzenia festiwalowe mają prawo do żądania okazania dokumentu uprawniającego do zniżki w przypadku posiadacza takiego biletu oraz do kontroli wnoszonego bagażu w celach bezpieczeństwa.

30. Obowiązuje zakaz wnoszenia dużych toreb, plecaków i innych wielkogabarytowych bagaży do obiektów festiwalowych.

31. Stowarzyszenie nie zapewnia miejsca do przechowywania tego typu przedmiotów, a osoby je posiadające mogą zostać z tego powodu nie wpuszczone do obiektów festiwalowych.

32. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i zachowanie porządku w obiektach festiwalowych są wolontariusze FKŻ – The Machers, posiadający stosowne identyfikatory – i mogą oni podejmować decyzje w imieniu Stowarzyszenia.

33. Posiadacze biletów są zobowiązani zastosować się do wskazówek i zaleceń wolontariuszy FKŻ, oraz organizatorów festiwalu, posiadających stosowne identyfikatory.

34. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w koncertach wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna, który może uczestniczyć w koncercie wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu.

35. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu, karnetu lub wejściówki uczestniczący na jego podstawie w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia.

REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY I SPRZEDAŻY BILETÓW NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ POZA FESTIWALEM KULTURY ŻYDOWSKIEJ

 

1. Organizatorem sprzedaży biletów i sprzedawcą jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 36, 31-056 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000168258, REGON: 350806019, NIP: 6762055190 (dalej: FKŻ, Festiwal Kultury Żydowskiej, Stowarzyszenie lub Organizator).

2. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży biletów na wydarzenia, których organizatorem jest Stowarzyszenie, odbywające się w ciągu całego roku, poza Festiwalem Kultury Żydowskiej, związane z całoroczną działalnością SFKŻ w Cheder Cafe i poza nim.

3. Sprzedaż biletów będzie odbywać się za pośrednictwem strony internetowej www.jewishfestival.pl. Bilety nie będą dostępne w sprzedaży bezpośredniej.

4. Ceny biletów zamieszczone są na stronie www.jewishfestival.pl, podane ceny zawierają podatek VAT.

5. Liczba biletów na wydarzenia jest ograniczona, dlatego też Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania biletów lub zakończenia sprzedaży biletów w przypadku, gdy wszystkie bilety na dane wydarzenie zostaną już wyprzedane.

6. Sprzedaż internetowa dotyczy biletów na koncerty, warsztaty i zwiedzania, których organizatorem jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej. Stowarzyszenie nie prowadzi sprzedaży na wydarzenia organizowane przez innych organizatorów w Cheder Cafe.

7. Sprzedaż biletów rozpoczyna się minimum na 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia i trwa do czasu jego rozpoczęcia lub do momentu wyprzedania biletów (patrz pkt 5 powyżej)

8. O terminie rozpoczęcia sprzedaży poinformujemy na stronie www poprzez umieszczenie linku do sklepu internetowego Stowarzyszenia oraz na profilu Chederu i FKŻ na Facebooku.

9. Z zastrzeżeniem pkt 15 Regulaminu Stowarzyszenie nie przyjmuje zwrotów biletów, dlatego też prosimy o przemyślane zakupy. Zgodnie z art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), nabywcy biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

10. Możliwe metody płatności: przelew internetowy w systemie PayU, płatność kartą kredytową lub płatniczą w systemie PayU, płatność poprzez inne mechanizmy oferowane przez naszych partnerów (biletyna.pl).

11. Bilet powinien być przez kupującego wydrukowany z dostarczonego przez Stowarzyszenie pliku pdf, przesłanego na e-mail lub w inny sposób na urządzenie mobilne w formacie pdf.

12. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione bilety konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Stowarzyszenia podczas składania zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres: office@jewishfestival.pl i podanie niezbędnych danych: pełna nazwa, szczegółowy adres oraz numer NIP.

13. Bilety ulgowe przysługują: uczniom szkół podstawowych, licealistom, studentom do 26. roku życia, emerytom, rencistom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Do zakupu biletu ulgowego upoważnia legitymacja potwierdzająca uprawnienie do ulgi – Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do żądania okazania tego dokumentu przy wejściu na wydarzenie.

14. W Cheder Cafe miejsca nie są numerowane. Festiwal nie dokonuje rezerwacji miejsc, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych.

15. W przypadku odwołania, zmiany daty lub miejsca odbywania się Wydarzenia objętego biletem Organizator zwraca Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet, pod warunkiem zwrotu biletu lub karnetu przez Nabywcę w terminie do 14 dni od planowanego terminu realizacji Wydarzenia. Zwrot następuje poprzez złożenie w siedzibie Organizatora oryginalnego, niewykorzystanego biletu wraz z dowodem ich zakupu oraz własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wskazującym powód dokonania zwrotu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety, bądź w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.).

18. Bilety zakupione u innych operatorów podlegają zwrotowi jedynie na warunkach danego operatora i zgodnie z jego procedurami. Biletów nie zakupionych lub nie opłaconych w kasie Stowarzyszenia lub poprzez stronę internetową Stowarzyszenia nie można zwrócić, ani wymienić w kasie FKŻ. W przypadku konieczności zwrotu prosimy o kontakt bezpośrednio ze sprzedającym bilet. FKŻ nie ponosi odpowiedzialności za realizację zakupu biletów u innych operatorów.

19. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie do biura Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej drogą elektroniczną  office@jewishfestival.pl) lub telefonicznie (+48 12 431 15 17) w terminie 7 dni od planowanego terminu wydarzenia, na które bilet podlega reklamacji, z zastrzeżeniem punktów 15, 16, 17 powyżej.

20. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Stowarzyszenie.

21. Nie wydajemy duplikatów zagubionych biletów lub karnetów, szczególnie tych zakupionych poprzez systemy sprzedaży inne, niż ten umieszczony na stronie wwww.jewishfestival.pl

22. Dane osobowe zebrane podczas dokonywania zakupu biletu na stronie internetowej www.jewishfestival.pl wykorzystywane są wyłącznie w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

23. Przetwarzanie danych osobowych zebranych podczas procesu zakupu w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy FKŻ może powierzyć firmie obsługującej płatności elektroniczne PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, tel. +48 61 628 45 05, e-mail: help@payu.pl, www.payu.pl Przetwarzanie danych przez firmę PayU przebiega na zasadzie wewnętrznych regulaminów i procedur firmy PayU.

24. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ogłaszania i przeprowadzania promocji na bilety na wydarzenia, których zasady będą regulowane odrębnymi regulaminami.

25. Kupujący bilety na wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów koncertów w danych obiektach, które zostaną zamieszczone na stronie www.jewishfestival.pl, szczególnie w zakresie procedur bezpieczeństwa.

26. Podczas organizacji wydarzeń, na które sprzedawane są bilety, Stowarzyszenie podlega ogólnym przepisom prawa dotyczącym organizowania i przeprowadzania wydarzeń publicznych.

27. Osoby wpuszczające na wydarzenia festiwalowe mają prawo do żądania okazania dokumentu uprawniającego do zniżki w przypadku posiadacza takiego biletu oraz do kontroli wnoszonego bagażu w celach bezpieczeństwa.

28. Obowiązuje zakaz wnoszenia dużych toreb, plecaków i innych wielkogabarytowych bagaży do Cheder Cafe.

29. Stowarzyszenie nie zapewnia miejsca do przechowywania tego typu przedmiotów, a osoby je posiadające mogą zostać z tego powodu nie wpuszczone do Cheder Cafe.

30. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i zachowanie porządku w Cheder Cafe są pracownicy oraz wolontariusze FKŻ – The Machers, posiadający stosowne identyfikatory – i mogą oni podejmować decyzje w imieniu Stowarzyszenia.

31. Posiadacze biletów są zobowiązani zastosować się do wskazówek i zaleceń wolontariuszy FKŻ oraz organizatorów.

32. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu uczestniczący na jego podstawie w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia. Dotyczy to zarówno Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej jako organizatora wydarzenia oraz partnerów danego wydarzenia – Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wo przekazania dokumentacji fotograficznej, dźwiękowej, video swoim partnerom w celach sprawozdawczych i promocyjnych.

Zapisz się do newslettera


Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach marketingowych i handlowych. <!--br--> Oświadczam, że zostałem/am poinformowana, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), ul. Józefa 36. <!--br--> Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. <!--br--> Zostałem poinformowany o możliwości wycofania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także o tym, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).*
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), ul. Józefa 36. Oświadczam, że dane podałem dobrowolnie i zastrzegam sobie prawo dostępu do udostępnionych przez mnie treści, ich poprawiania oraz usuwania

loader