O FestiwaluEdycje FKŻWykładyKoncertyPodcastyPlakatyBiuro | kontakt

REGULAMIN WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
STOWARZYSZENIE FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ W KRAKOWIE

 

1. Organizatorem wydarzeń i sprzedawcą biletów jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 36, 31-056 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000168258, REGON: 350806019, NIP: 6762055190 (dalej: FKŻ, Festiwal Kultury Żydowskiej, Stowarzyszenie lub Organizator). Strona internetowa FKŻ: www.jewishfestiwal.pl.

2.
a/ Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży biletów na wydarzenia, których organizatorem jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, rejestracji obecności na wydarzenia niebiletowane oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez SFKŻ: organizacji widowni, zasad bezpieczeństwa podczas wydarzeń, a także rejestracji wydarzeń i udostępniania wizerunku.
b/ Zakup biletu lub rejestracja na wydarzenie niebiletowane, jak też udział w wydarzeniach organizowanych przez SFKŻ oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 44.

 

SPRZEDAŻ BILETÓW NA WYDARZENIA ORAZ REJESTRACJA OBECNOŚCI NA WYDARZENIA NIEBILETOWANE

3. Sprzedaż biletów będzie odbywać się za pośrednictwem strony internetowej www.jewishfestival.pl. W przypadku niektórych wydarzeń będzie istniała możliwość zakupu biletu w kasie. Informacja o takiej możliwości wraz z adresem i godzinami otwarcia kasy pojawi się na stronie internetowej. Rejestracja na wydarzenia niebiletowane (o ile będzie wymagana) odbywać się będzie również za pośrednictwem sklepu internetowego i będzie polegała na pobraniu bezpłatnej wejściówki oraz podaniu swoich danych kontaktowych. W sklepie internetowym na stronie jewishfestival.pl udostępniony zostanie link do bezpłatnego pobrania wejściówki na konkretne wydarzenie, o ile w opisie wydarzenia na stronie www nie będzie wskazany inny sposób rejestracji.

4. Ceny biletów zamieszczone są na stronie www.jewishfestival.pl, podane ceny zawierają podatek VAT.

5. Liczba biletów na wydarzenia jest ograniczona, dlatego też Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania biletów lub zakończenia sprzedaży biletów w przypadku, gdy wszystkie bilety na dane wydarzenie zostaną już wyprzedane. Liczba miejsc udostępnionych do zarejestrowania również jest ograniczona. W przypadku ich wyczerpania osoba wysyłająca e-mail z prośbą o rezerwację otrzyma wiadomość odmowną.

6. Sprzedaż internetowa dotyczy biletów na wydarzenia organizowane przez FKŻ. Rejestracja dotyczy wydarzeń organizowanych przez FKŻ, na które wstęp jest bezpłatny. Zakup biletów na wydarzenia towarzyszące organizowane przez partnerów FKŻ jest możliwy jedynie u tych partnerów. Stosowne informacje zostaną umieszczone w opisie konkretnego wydarzenia na stronie internetowej FKŻ

7. Przedsprzedaż i sprzedaż biletów oraz rejestracja na wydarzenia organizowane przez FKŻ odbywa się w terminach wskazanych na stronie internetowej FKŻ.

8. Godziny oraz daty otwarcia kasy biletowej będą wskazywane na stronie internetowej FKŻ wraz z lokalizacją kasy.

9. Z zastrzeżeniem pkt 17 i pkt 19 niniejszego Regulaminu Stowarzyszenie nie przyjmuje zwrotów biletów, dlatego też prosimy o przemyślane zakupy. Zgodnie z art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), nabywcy biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

10. Możliwe metody płatności: przy zakupie przez Internet: przelew internetowy w systemie PayU, płatność kartą kredytową lub płatniczą w systemie PayU, płatność poprzez inne mechanizmy oferowane przez naszych partnerów (biletyna.pl) oraz płatność gotówką w kasie FKŻ (jedynie za bilety zakupione w kasie).

11. Bilet zakupiony przez stronę www, jak również bezpłatna wejściówka mogą być przez kupującego wydrukowane z dostarczonego przez Stowarzyszenie pliku pdf, przesłanego na e-mail podany przy zakupie biletu / rejestracji lub zachowany na urządzeniu mobilnym i okazany przy wejściu na wydarzenie. W przypadku wydarzeń objętych rezerwacją osoby uprawnione do uczestnictwa (które zgłosiły wcześniej swój udział i otrzymały potwierdzenie) będą weryfikowane przed wejściem na podstawie listy osób zarejestrowanych.

12. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione bilety konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Stowarzyszenia podczas składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zakupu biletów na stronie www SFKŻ oraz wpisanie niezbędnych danych (pełna nazwa, szczegółowy adres oraz numer NIP) w polu formularza „Uwagi do zamówienia’. W przypadku zakupu biletu w kasie informację tę oraz niezbędne dane należy podać w momencie zakupu.

13. Bilety ulgowe przysługują: uczniom szkół podstawowych, licealistom, studentom do 26. roku życia, emerytom, rencistom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Do zakupu biletu ulgowego upoważnia legitymacja potwierdzająca uprawnienie do ulgi, której okazanie jest konieczne przy zakupie biletu w kasie oraz wejściu na wydarzenie. Brak dokumentu lub odmowa jego okazania może być podstawą do odmówienia wstępu na wydarzenie.

14. Bilety na zwiedzania i warsztaty są dostępne jedynie on-line lub w Kasie z wyprzedzeniem – Stowarzyszenie nie zapewnia możliwości zakupu biletu przy wejściu na warsztat lub w miejscu rozpoczęcia zwiedzania – stosowne informacje znajdą się w opisie wydarzenia na stronie www SFKŻ. Rejestracja na wydarzenia niebiletowane odbywa się wyłącznie w sposób przewidziany w pkt 3.

15. W miejscach wydarzeń miejsca nie są numerowane. Stowarzyszenie nie dokonuje rezerwacji miejsc, za wyjątkiem sekcji VIP, sekcji dla osób niepełnosprawnych oraz mediów. Wstęp do poszczególnych stref odbywa się na podstawie stosownych identyfikatorów. Rezerwowane miejsce w sekcji VIP przysługuje również osobom, które zakupiły Bilet Specjalny.

16. Uczestnicy wydarzeń nie mają prawa wstępu na backstage ani do green roomów dla artystów, za wyjątkiem posiadaczy specjalnych identyfikatorów wydanych przez Organizatora.

17.
I. Organizator ZWRACA koszt zakupu biletu jedynie w dwóch sytuacjach:
a/ W przypadku odwołania, zmiany daty lub miejsca odbywania się Wydarzenia objętego biletem lub karnetem, co uniemożliwi udział w tym wydarzeniu. W tym przypadku Organizator zwraca Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet lub kwotę proporcjonalną do ceny wstępu na odwołane wydarzenie w stosunku do ceny zakupionego karnetu, pod warunkiem zwrotu biletu lub karnetu przez Nabywcę w terminie do 14 dni od planowanego terminu realizacji Wydarzenia.
b/ w przypadku działania siły wyższej, która uniemożliwi zrealizowanie wydarzenia lub udział w wydarzeniu. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). Siłą wyższą jest także epidemia oraz związane z nią, wprowadzane przepisami prawa (zarówno w formie ustaw, rozporządzeń, jak też zaleceń) restrykcje.

II. Organizator NIE ZWRACA kosztów zakupu biletów, jeżeli jego posiadacz nie mógł wziąć udziału w wydarzeniu z powodów innych, niż wymienione w pkt 17. I lit a i b, a w szczególności, jeżeli powód niemożliwości udziału w wydarzeniu leży w całości po stronie posiadacza biletu lub też miała miejsce sytuacja opisana w pkt. 34 niniejszego regulaminu.

18. Zwrot następuje poprzez złożenie w siedzibie Organizatora oryginalnego, niewykorzystanego biletu lub karnetu wraz z oryginalnym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT stanowiącymi dowód zakupu oraz własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wskazującym powód dokonania zwrotu. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

19. W przypadku, kiedy w trakcie prowadzenia sprzedaży biletów lub tuż przed samym wydarzeniem zmienią się warunki sanitarne i ilość sprzedanych biletów będzie większa, niż ilość osób, jaka może być wpuszczona na wydarzenie – Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na wydarzenie posiadaczowi biletu, jeżeli ilość osób przebywających na wydarzeniu osiągnęła już maksymalną dopuszczalną wartość. W takich sytuacjach o tym, kto zostaje wpuszczony decyduje kolejność przyjścia na wydarzenie. Osobom, które nie zostały wpuszczone Organizator zwraca koszt zakupu biletów, zgodnie z zapisami pkt 18.

20. Bilety zakupione u innych operatorów podlegają zwrotowi jedynie na warunkach danego operatora i zgodnie z jego procedurami. Biletów nie zakupionych lub nie opłaconych w kasie Stowarzyszenia lub poprzez stronę internetową Stowarzyszenia nie można zwrócić, ani wymienić w kasie FKŻ. W przypadku konieczności zwrotu prosimy o kontakt bezpośrednio ze sprzedającym bilet. SFKŻ nie ponosi odpowiedzialności za realizację zakupu biletów u innych operatorów.

21. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie do biura Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej drogą elektroniczną (bilety@jewishfestival.pl) lub telefonicznie (+48 12 431 15 17) w terminie 7 dni od planowanego terminu wydarzenia, na które bilet podlega reklamacji, z zastrzeżeniem punktów 17, 18 i 19 powyżej.

22. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Stowarzyszenie.

23. Nie wydajemy duplikatów zagubionych biletów lub karnetów, szczególnie tych zakupionych poprzez systemy sprzedaży inne, niż ten umieszczony na stronie wwww.jewishfestival.pl

24. FKŻ może organizować promocje na zakup biletów. Informacje o nich i szczegółowe regulaminy będę publikowane na stronie internetowej.

25. Kupujący bilety lub rejestrujący się na wydarzenia organizowane przez FKŻ jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów koncertów i wydarzeń w danych obiektach, które zostaną zamieszczone na stronie www.jewishfestival.pl oraz udostępniane na życzenie w danym obiekcie, szczególnie w zakresie procedur bezpieczeństwa oraz przepisów sanitarnych, związanych z sytuacją epidemii.

 

DANE OSOBOWE

26. Dane osobowe zebrane podczas dokonywania zakupu biletu lub rejestracji na wydarzenie niebiletowane na stronie internetowej www.jewishfestival.pl wykorzystywane są wyłącznie w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

Administratorem jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. Podanie tych danych pozwala zapewnić udział w tegorocznej, 31 edycji Festiwalu. Dane przechowywane są w bazie danych, w bezpieczny sposób, a każda osoba może w każdej chwili możesz zdecydować o zmianie lub usunięciu tych danych.

Do gromadzenia danych używane są narzędzia Microsoft 365, natomiast firma: GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Blizne Jasińskiego (05-082), przy ulicy Kościuszki 23, prowadzący serwis: Biletyna.pl, dostarcza narzędzie do przyjęcia płatności i dokonania rezerwacji. Dane są przechowywane do czasu wymaganego prawem w celu kontroli podmiotów prowadzących kontrolę finansów FKŻ.

Na korzystanie z danych osobowych pozwala nam na Twoja świadoma i dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a. ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób opiekujemy się Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z naszym biurem pod nr. tel. +48 12 431 15 17 lub mailowo: rodo(at)jewishfestival.pl.

A jeśli pomimo rozmowy z nami, dalej będziesz miała/miał wątpliwości co do tego, jak chronimy i korzystamy z danych osobowych, możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 

ORGANIZACJA WIDOWNI, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

27. Podczas organizacji wydarzeń Stowarzyszenie podlega ogólnym przepisom prawa dotyczącym organizowania i przeprowadzania wydarzeń publicznych, a w wybranych przypadkach – imprez masowych.

28. Osoby wpuszczające na wydarzenia mają prawo do żądania okazania dokumentu uprawniającego do zniżki w przypadku posiadacza takiego biletu oraz do kontroli wnoszonego bagażu w celach bezpieczeństwa. Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zniżki może być podstawą do odmówienia wstępu na wydarzenie. Podobnie też brak zgody na kontrolę bagażu może skutkować niewpuszczeniem na wydarzenie.

29. Obowiązuje zakaz wnoszenia dużych toreb, plecaków i innych wielkogabarytowych bagaży do obiektów w, których odbywają się wydarzenia organizowane przez FKŻ. Stowarzyszenie nie zapewnia miejsca do przechowywania tego typu przedmiotów, a osoby je posiadające mogą zostać z tego powodu nie wpuszczone do obiektów festiwalowych.

30. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i zachowanie porządku w obiektach festiwalowych są posiadający stosowne identyfikatory: organizatorzy wydarzenia, wolontariusze FKŻ – The Machers, a także pracownicy innych firm działający na zlecenie SFKŻ – i mogą oni podejmować decyzje w imieniu Stowarzyszenia.

31. Posiadacze biletów oraz osoby zarejestrowane są zobowiązane zastosować się do wskazówek i zaleceń wolontariuszy SFKŻ, organizatorów festiwalu, a także pracowników innych firm działający na zlecenie SFKŻ, posiadających stosowne identyfikatory.

32. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w koncertach wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna, który może uczestniczyć w koncercie wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu.

33. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów prawa, lub zasad prawidłowego zachowania, jak również nie wykonywania poleceń osób uprawnionych do ich wydawania (w tym osób, o których mowa w pkt. 31) osoba naruszająca te zasady może zostać usunięta z Wydarzenia. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny biletu.

34. Na terenie wydarzenia zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

35. Na teren wydarzenia zabrania się wnoszenia i posiadania w jego trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zabrania się również wnoszenia przedmiotów zakwalifikowanych jako niebezpieczne przez służby porządkowe organizatora imprezy. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowania przedmiotów na czas przebywania uczestnika na wydarzeniu.

36. Osoby uczestniczące w wydarzeniu obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.

37. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów.

38. Organizator może utrwalać przebieg wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w nim uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.

39. Na wydarzenie nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 38 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 29, 30, 35 i 36 regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

40. Z wydarzenia będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem, szczególnie gdy stwarzają zagrożenie dla innych uczestników, w tym również nie przestrzegające aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarnych związanych z sytuacją pandemii.

41. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

42. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z nieprzewidzianych oraz niemożliwych do uniknięcia lub zapobieżenia, a przy tym niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,
b. odwołania lub zrezygnowania z wydarzenia w całości lub w części z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób – poza sumą na jaką opiewa Bilet,
c. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika wydarzenia szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora lub za naruszenie przepisów o ustanowieniu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – w zakresie, w jakim te naruszenia skutkują odpowiedzialnością cywilną,
d. unieważnienia zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na wydarzenie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i niniejszego regulaminu
e. odmowy Uczestnikowi wstępu na wydarzenie lub do określonej strefy albo wyproszenia Uczestnika wydarzenia z terenu wydarzenia lub z określonej strefy w przypadkach określonych Regulaminem, w szczególności w razie stwierdzenia nieprzestrzegania przez Uczestnika Imprezy postanowień Regulaminu, w tym w zakresie obowiązku weryfikacji stanu zdrowia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 lub w zakresie obowiązku zasłaniania ust i nosa.

 

REJESTRACJA AUDIO I WIDEO WYDARZEŃ
ORAZ UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

43. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu, karnetu lub wejściówki, a także osoba zarejestrowana do udziały w wydarzeniu, i każdy uczestniczący w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia. FKŻ ma prawo do przekazania materiałów zawierających wizerunek uczestnika innym podmiotom w tym sponsorom oraz mediom, którzy będą mieli prawo do dalszego wykorzystywania wizerunku. Rozpowszechnianie wizerunku może nastąpić w szczególności za pośrednictwem sieci Internet w taki sposób, że każdy będzie mógł się z nim zapoznać w dowolnym miejscu i czasie jak i za pośrednictwem usług streamingowych oraz transmisji telewizyjnych, a także odtwarzania i nadawania zwłaszcza w programach telewizyjnych, wystawiania, wyświetlania, udostępniania innym podmiotom w celu wykorzystania, a także zwielokrotniania.

 

Zapisz się do newslettera


    Wybierz język newslettera

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach marketingowych i handlowych. <!--br--> Oświadczam, że zostałem/am poinformowana, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), ul. Józefa 36. <!--br--> Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. <!--br--> Zostałem poinformowany o możliwości wycofania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także o tym, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).*

    Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), ul. Józefa 36. Oświadczam, że dane podałem dobrowolnie i zastrzegam sobie prawo dostępu do udostępnionych przez mnie treści, ich poprawiania oraz usuwania

    loader