27. FKŻ Jerozolima Program 27. FKŻ Bilety info Bilety on-line Press Room Sponsorzy | media | partnerzy Aktualności KONCERTY LIVE Regulaminy koncertów Nagrania wykładów 27. FKŻ

27. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie - Regulamin akredytacji dziennikarskich

Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad przyznawania akredytacji prasowych (zwanych dalej „akredytacjami”), uprawniających do wzięcia udziału, w zakresie i na zasadach określonych poniżej, w wydarzeniach 27. edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (dalej jako 27. FKŻ), który odbędzie się w terminie od 24 czerwca do 2 lipca 2017 roku.

Organizatorem 27. FKŻ jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), przy ulicy Józefa 36 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000168258, REGON: 350806019, NIP: 6762055190 (dalej jako: Organizator).

Złożenie wniosku o akredytację jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych niniejszym regulaminem.

 

1. Wyróżnia się trzy rodzaje akredytacji dziennikarskich: MEDIA, FOTO oraz TV.

2. Akredytacje dziennikarskie na 27. FKŻ są udzielane nieodpłatnie wyłącznie aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów ogólnokrajowych oraz lokalnych (prasa, telewizja, radio) delegowanych do obsługi medialnej 27. FKŻ. W innych przypadkach istnieje możliwość zakupu akredytacji w cenie 400 PLN (czterysta PLN).

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu akredytacji (nieodpłatnej i płatnej) podejmuje Organizator 27. FKŻ.

§1 OGÓLNE ZASADY

1. Dziennikarze, którym przyznana została akredytacja otrzymują identyfikator: MEDIA, FOTO lub TV (w zależności od złożonego wniosku o akredytację) oraz materiały prasowe.

2. Osoby, którym przyznano akredytację wyrażają zgodę na wpisanie ich adresów e-mailowych do bazy danych Organizatora, przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia akredytacji oraz zgadzają się na otrzymywanie newsletterów festiwalowych z adresu robert@jewishfestival.pl oraz office@jewishfestival.pl dotyczących 27. FKŻ oraz późniejszych edycji i innej działalności Organizatora.

3. Akredytacje upoważniają do wstępu na wszystkie wydarzenia wymienione w programie 27. FKŻ (zarówno te w programie głównym, jak też w programie wydarzeń towarzyszących, organizowanych przez Partnerów 27. FKŻ), w celu stworzenia materiału dziennikarskiego (prasowego, telewizyjnego lub radiowego) z przebiegu 27. FKŻ przeznaczonego do publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu (radio i telewizja).

4. Przygotowane przez akredytowanych dziennikarzy materiały z wydarzeń 27. FKŻ mogą być wykorzystanie wyłącznie w takim zakresie jaki nie narusza praw innych osób, w tym prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw do znaku towarowego.

5. Udział w niektórych wydarzeniach, oprócz uzyskania akredytacji, wymaga również wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia obecności. Informacje o wydarzeniach wymagających wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia obecności zostaną przesłane akredytowanemu dziennikarzowi e-mailem na adres podany w formularzy akredytacyjnym.

6. Akredytowani dziennikarze nie mogą zakłócać przebiegu wydarzenia, utrudniać odbioru wydarzenia przez publiczność. Obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania z lampą błyskową oraz zastawiania i blokowania ciągów komunikacyjnych, przejść, dróg ewakuacyjnych, wejść i wyjść z obiektów festiwalowych, wejść na scenę.

7. Akredytowani dziennikarze zobowiązani są powstrzymywać się od wszelkich działań, które by uniemożliwiały lub utrudniały pracę przedstawicieli innych mediów oraz przestrzegać zasad obecności mediów (w szczególności fotografów oraz ekip TV) a ponadto dostosować się do ograniczeń w wykorzystaniu materiałów z wydarzenia, w szczególności tych wynikających z kontraktu z występującym / prowadzącym. Informacja o ewentualnych ograniczeniach zostanie przekazana akredytowanym dziennikarzom najpóźniej w dniu wydarzenia.

8. Ekipy telewizyjne wraz z wnioskiem o akredytację składają listę wydarzeń, które chcą filmować. Organizator jest uprawniony do odmówienia wstępu ekipie telewizyjnej na niektóre wydarzenia 27. FKŻ, jeżeli ilość ekip telewizyjnych może zakłócać przebieg wydarzenia lub utrudniać odbiór przez publiczność albo kiedy prowadzący / występujący nie wyrazi zgody na obecność ekipy telewizyjnej. Powyższe zasady dotyczą przedstawicieli wszystkich mediów.

9. Akredytacja nie upoważnia jej posiadaczy do wstępu na scenę, backstage oraz green roomu podczas koncertów 27. FKŻ.

10. Wywiady z artystami i gośćmi 27. FKŻ są umawiane przez Roberta Gądka, adres e-robert@jewishfestival.pl W tym celu przed rozpoczęciem 27. FKŻ akredytowany dostarczy e-mailem na powyższy adres listę osób, z którym akredytowany chciałby przeprowadzić wywiad. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia umówienia spotkania, jeżeli nie wyrazi na nie zgody artysta.

11. Organizator jest uprawniony do usunięcia akredytowanego z wydarzenia FKŻ oraz do cofnięcia akredytacji w następujących przypadkach:

a. Akredytowany nie przestrzega którejkolwiek z zasad określonych w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
b. Akredytowany swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników wydarzenia FKŻ lub utrudnia jego prowadzenie.
c. Akredytowany nawołuje do popełnienia przestępstwa lub stosuje wypowiedzi o charakterze dyskryminującym, rasistowskim, ksenofobicznym, szowinistycznym, seksistowskim, homofobicznym lub inne wypowiedzi o podobnym charakterze.
d. Akredytowany przekazał dokument akredytacji osobie trzeciej celem umożliwienia jej wstępu na wydarzenia FKŻ lub w inny sposób narusza zasady korzystania z akredytacji.
e. Akredytowany nie stosuje się od poleceń Organizatora lub osób upoważnionych przez Organizatora.
§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

1. Warunkiem przyznania akredytacji jest wypełnienie wniosku o przyznanie akredytacji dziennikarskiej i przesłanie go na adres mailowy robert@jewishfestival.pl w terminie do 10 czerwca 2017 roku. Wniosek o akredytację jest zamieszczony na stronie www.jewishfestival.pl w zakładce PRESS ROOM w sekcji 27. FKŻ, może być też przesłany e-mailem na życzenie dziennikarza.

2. Akredytacje dziennikarskie mogą być udzielone wyłącznie aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów i delegowanym do obsługi 27. FKŻ przez redakcję, co jest potwierdzane na wniosku o akredytację.

3. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o akredytację niezwłocznie, jednak nie później niż 16 czerwca 2017 roku

4. Akredytacje można odbierać osobiście w biurze Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej (ul. Józefa 36, Kraków) od 19 czerwca 2017 roku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.

6. Liczba akredytacji dziennikarskich, a w szczególności tych dla fotoreporterów oraz ekip telewizyjnych jest ograniczona.

7. W wypadku akredytacji płatnych, kwota 400 PLN zostanie wpłacona przez osobę, której udzielono akredytacji, przelewem na konto Stowarzyszenia, podane w wiadomości e-mail potwierdzającej przyznanie akredytacji lub gotówką w kasie Stowarzyszenia najpóźniej w momencie odbioru akredytacji.

§ 3 OBSŁUGA MEDIALNA 27. FKŻ

1. Akredytowani dziennikarze są zobowiązani do przestrzegania zasad wymienionych w niniejszym regulaminie oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Akredytowani dziennikarze – podczas zbierania materiałów oraz ich wykorzystywania – są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa i praw osób trzecich, a w szczególności nie mogą naruszać prawa do wizerunku osób trzecich, innych dóbr osobistych, w tym prawa autorskiego.

3. Akredytowani dziennikarze są zobowiązani do przekazania Organizatorowi materiału zebranego podczas 27. FKŻ w formie elektronicznej, w celach dokumentacji 27. FKŻ oraz w celu wykorzystania w granicach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w terminie 7 (siedmiu) dni od ich publikacji.
§ 4 COFNIĘCIE AKREDYTACJI
1. Akredytacje wydawane są imiennie zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o akredytację. Organizator lub osoby działające w jego imieniu (w tym ochrona wydarzeń 27. FKŻ oraz wolontariusze) zastrzega sobie prawo do legitymowania posiadaczy akredytacji w razie podejrzenia o bezprawne z niej korzystanie lub naruszanie niniejszego Regulaminu. Zakazane jest przekazywanie identyfikatora stwierdzającego udzielenie akredytacji innym osobom.

2. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego korzystania z identyfikatora medialnego oraz w przypadku łamania zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo do cofnięcia akredytacji, odebrania identyfikatora i zabronienia akredytowanemu udziału w wydarzeniach 27. FKŻ. W przypadku, jeżeli dotyczy to osoby, która otrzymała akredytację odpłatną, nie ma ona prawa domagania się zwrotu wpłaconej kwoty.

3. Decyzja o odebraniu akredytacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Osoba, której odebrano akredytację z powodu naruszenia zasad regulaminu, niedostosowania się do poleceń Organizatora lub nieuprawnionego korzystania z akredytacji, nie ma prawa ubiegać się o akredytację w przyszłości.

4. Akredytacje zostaną odebrane ich posiadaczom w przypadkach opisanych również w § 1 pkt 11 niniejszego regulaminu.

 

Aktualności

Zobacz wszystkie

Nadchodzące wydarzenia

Zobacz wszystkie
Zapisz się do newslettera


Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach marketingowych i handlowych. <!--br--> Oświadczam, że zostałem/am poinformowana, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), ul. Józefa 36. <!--br--> Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. <!--br--> Zostałem poinformowany o możliwości wycofania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także o tym, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).*
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, z siedzibą w Krakowie (31-056), ul. Józefa 36. Oświadczam, że dane podałem dobrowolnie i zastrzegam sobie prawo dostępu do udostępnionych przez mnie treści, ich poprawiania oraz usuwania

loader